Quraan Icon Welengani Qur'aan Yolemekezeka
Yomasuliridwa ndi Sheykh Khalid Ibrahim

Surah Yaseen (يس)

Surayi yayamba ndikutchula malembo awiri omwe amapanga mawu m'chiyankhulo cha Chiarabu. Ndipo yatsiriza pazimenezi kuilumbirira Qur'an ponenetsa kuti Muhammad (Madalitso ndi Mtendere zikhale naye) ndi mmodzi wa atumiki. Ndi kuti iye ali panjira yolunjika yomwe yaikidwa ndi Qur'an imene yavumbulutsidwa kwa iye kuchokera kwa Mwini mphamvu zoposa ndi Wachifundo chambiri, kuti ndi Qur'aniyo achenjeze anthu omwe makolo ...

Welengani surah yonse...

recommended news item

Islam Fast Facts
-- published by CNN World on Aug. 25, 2017, 6:02 p.m.